Hrvatsko nadzemlje


Hrvatsko Nadzemlje projekt je Ureda za pastoral mladih Splitsko-makarske nadbiskupije koji su osmislili i pokrenuli sami mladi u ožujku 2010. godine želeći upotrijebiti sve svoje talente da bi na kreativan način širili Radosnu vijest. Namijenjen je prvenstveno studentima i mladim radnicima, ali otvoren je i starijim srednjoškolcima te svima koji se osjećaju mladi. Sam naziv daje naslutiti razlog nastanka projekta koji želi biti reakcija na sve one negativnosti u našemu društvu o kojima svakodnevno slušamo. Nadzemlje je tako reakcija na ono što jednim imenom možemo nazvati hrvatskim podzemljem te nastoji mladima na kreativan način ponuditi nešto pozitivno, podsjetiti ih na ljepotu dobra, poštenja i pravde, potaknuti ih da živeći te vrijednosti u svom životu mijenjaju naše društvo, a sve u duhu tradicionalnih vrijednosti Katoličke Crkve.

Najave događanja

Nema događanja

kmnl momcadi
glazbeni sastavi

pp

pp4

pp2Sebeljublje ili "vol­jeti sebe"

Napisao/la  Ante Marević
Published: 21 Listopad 2015
U sri­jedu, 21.10.2015. započela je nova sezona trib­ina u orga­ni­zaciji Hrvatskog nadzemlja. Tema ovog sus­reta je bila „Sebeljublje ili vol­jeti sebe“. Pre­davač je bio izv. prof. dr. sc. Goran Kar­dum, pro­fe­sor na Filo­fos­kom fakul­tetu u Splitu pri kat­edri za psi­hologiju. Prof. Kar­dum se dotakao mnogih pitanja, naročito onog zašto smo sebični ili što nas tjera u sebičnost?

„Sebični ljudi su slabi i uhvaćeni su u strahu od gubitka kon­t­role“. Kod mnogih ljudi pos­toji stav po kojem sebe hvale za dobre stvari a druge krive za loše stvari koje se njima dogode. Spome­nio je tri dimen­z­ije čov­jeka: Ja, drugi i Bog. Te tri dimen­z­ije su povezane, ili bi bar tre­bale biti. Zatim je gov­o­rio o načinu da „okren­emo od sebe“. Kao tri bitna fak­tora „izlaska iz sebe“ istaknuo je empatiju, altru­izam i praš­tanje. Zatim u raz­gov­oru o „žrtvi“ razd­vo­jio je pasivnu i aktivnu žrtvu. Prof. Kar­dum pre­da­vanje je završio s par misli sve­taca o sebel­je­blju, jedna od njih je misao Sv. Nilusa Sina­jskog: „Poče­tak spasenja je nijekanje samog sebe“. Sus­ret su vodili i ani­mi­rali mladi iz Hrvatskog nadzemlja, a pje­vao je VIS „Aurora“ iz Ninče­vića — Solin. Na kraju, uz obav­i­jesti o sljedećim aktivnos­tima Ureda za pas­toral mladih, obra­tio se don Mihael Prović, koji je zah­valio svima koju su sud­jelo­vali na sus­retu te poz­vao sve prisutne na druženje u atriju sjemeništa.