Hrvatsko nadzemlje


Hrvatsko Nadzemlje projekt je Ureda za pastoral mladih Splitsko-makarske nadbiskupije koji su osmislili i pokrenuli sami mladi u ožujku 2010. godine želeći upotrijebiti sve svoje talente da bi na kreativan način širili Radosnu vijest. Namijenjen je prvenstveno studentima i mladim radnicima, ali otvoren je i starijim srednjoškolcima te svima koji se osjećaju mladi. Sam naziv daje naslutiti razlog nastanka projekta koji želi biti reakcija na sve one negativnosti u našemu društvu o kojima svakodnevno slušamo. Nadzemlje je tako reakcija na ono što jednim imenom možemo nazvati hrvatskim podzemljem te nastoji mladima na kreativan način ponuditi nešto pozitivno, podsjetiti ih na ljepotu dobra, poštenja i pravde, potaknuti ih da živeći te vrijednosti u svom životu mijenjaju naše društvo, a sve u duhu tradicionalnih vrijednosti Katoličke Crkve.

Najave događanja

Nema događanja

kmnl momcadi
glazbeni sastavi

pp

pp4

pp2Tre­bamo li obrede?

Napisao/la  Danijela Jurčević
Published: 18 Ožujak 2015
U sri­jedu, 18.03.2015 održana je 45. po redu trib­ina Hrvatskog Nadzemlja s temom „Tre­bamo li obrede?!”. Ovaj put sus­ret je bio slavl­jeničkog duha jer je Nadzemlje slav­ilo 5. rođen­dan, a slavlje je otvo­rila Doris Dragović otp­je­vavši dvije pjesme „Krivi ljudi” i „Malo mi za sriću triba”. Nakon Doris, mladi su dobili pri­liku dobro se nas­mi­jati uz još jedan filmić Hrvatskog Nadzemlja, koji je bio uver­tira pre­davaču don Ivici Žižiću koji je mladima pri­b­ližio prob­lem „pro­ture­ligi­jskog duha” koji je pos­to­jao još u Kris­tovo vri­jeme, za vri­jeme Fran­cuske rev­olu­cije, a danas pos­toji više nego ikad i man­i­fe­stira se kroz opas­nost upadanju u klopku idol­a­trije i ateizma.

Današnji svi­jet pokušava kopi­rati mod­erne obrede te tako nas­taju nove vrste obreda: obredi sporta, poli­tike i zabave. Don Ivica kazao je kako je Euharis­tija obred Isusove čežnje, nas­tao iz čiste ljubavi i Isusove želje da svim srcem bude zajedno sa svo­jim učenicima. Kao prob­lem današn­jih obreda don Ivica je istaknuo nes­tanak čežnje zbog kojega više ne znamo svetko­vati. Kazao je kako tre­bamo pron­aći onu čežnju kojom je Isus slavio svoju Pashu da bi dos­to­jno mogli slav­iti. U slici puta u Emaus krije se potvr­dan odgovor na pitanje „Tre­bamo li obrede?” jer učenici Isusa nisu pre­poz­nali sve dok nije prelomio kruh. U Euharis­tij otkri­vamo lje­potu živl­jenja s Bogom, a Bog nam je potre­ban jer se u Njemu najbolje vidi ono što jesmo i ono što tek tre­bamo postati. Obredi otvaraju naša obzorja, a ritam unutar obreda ima dubok razlog tj. stvaranje kon­struk­cije našeg živl­jenja. Sus­ret je pjes­mom ani­mi­rao VIS Znak Mira. Na kraju sus­reta Nadzemlje je upril­ičilo nagradnu igru u kojoj je glavnu nagradu tj „5 MIN­UTA SLAVE” odni­jela Ela. Na kraju sus­reta mladima se obra­tio pov­jerenik don Mihael Prović koji se zah­valio don Jenku Buliću, rek­toru split­skog Sje­meništa te bivšem pov­jereniku za mlade što je započeo sus­rete s mladima i što svaki mjesec ustu­pljuje dvo­ranu za sus­rete. Gen­er­alni vikar mladima se za trud zah­valio u ime Oca Nad­biskupa. Nakon sus­reta mladi su se ostali družiti u Atriju Sje­meništa gdje je bila upril­ičena human­i­tarna pro­daja kolača pod pal­i­com „72 sata bez kompromisa”