Hrvatsko nadzemlje


Hrvatsko Nadzemlje projekt je Ureda za pastoral mladih Splitsko-makarske nadbiskupije koji su osmislili i pokrenuli sami mladi u ožujku 2010. godine želeći upotrijebiti sve svoje talente da bi na kreativan način širili Radosnu vijest. Namijenjen je prvenstveno studentima i mladim radnicima, ali otvoren je i starijim srednjoškolcima te svima koji se osjećaju mladi. Sam naziv daje naslutiti razlog nastanka projekta koji želi biti reakcija na sve one negativnosti u našemu društvu o kojima svakodnevno slušamo. Nadzemlje je tako reakcija na ono što jednim imenom možemo nazvati hrvatskim podzemljem te nastoji mladima na kreativan način ponuditi nešto pozitivno, podsjetiti ih na ljepotu dobra, poštenja i pravde, potaknuti ih da živeći te vrijednosti u svom životu mijenjaju naše društvo, a sve u duhu tradicionalnih vrijednosti Katoličke Crkve.

Najave događanja

Nema događanja

kmnl momcadi
glazbeni sastavi

pp

pp4

pp2Muško-​ženska prijateljstva

Napisao 
Published: 20 Svibanj 2015
U dvo­rani Nad­biskup­skog sje­meništa u Splitu u sri­jedu 20. svib­nja o orga­ni­zaciji Hrvatskog nadzemlja održana je trib­ina s temom „Muško-​ženska pri­jateljstva”. Na početku trib­ine izve­dena su dva skeča i prikazan je kratki film u kojem su članovi Hrvatskog nadzemlja na pre­poz­natljiv humoris­tičan način prikazali svoje viđenje muško-​ženskih pri­jateljs­tava. Sus­ret je pjes­mom ani­mi­rao VIS Izidor, a gost pre­davač bio je don Mladen Parlov prof.KBF-a u Splitu.

U prvom dijelu gov­o­rio je što je uopće pri­jateljstvo. Kazao je kako je ono nese­bična vrsta ljubavi koja traži dobro dru­goga i kako ne možemo imati bezbroj pri­jatelja. Poz­nanika pojas­nio je možemo imati, ali pri­jatelja jako malo jer smo kako je istaknuo, emo­tivno ograničeni. Kao prim­jer pri­jateljstva naveo je Isusovo pri­jateljstvo sa nje­govim učenicima. „Naše pri­jateljstvo s Gospodi­nom uvjet je za pri­jateljstvo s ljudima jer nam Božja ljubav koju u njemu dobi­vamo omogućuje pri­jenos ljubavi na druge“, naglasio je. Važnim je istaknuo da ono što pri­jateljstvu ne pomaže je, ekskluzivnost i pos­esivnost i da bi pri­jateljstvo tra­jalo i bilo kvalitetno mora biti iskreno i otvoreno. U dru­gom dijelu pre­da­vanja don Mladen je gov­o­rio o pri­jateljstvu kroz živ­otne dobi. Kazao kako je skla­panje pri­jateljstva kao „pri­jenos ljubavi na druge“, tip­ična za mlade­načku i stu­dentsku dob. Istaknuo je kako mladi kroz ovakvo pri­jateljstvo rastu i kako im takvo pri­jateljstvo pomaže da uvide što mogu dati osobi suprotnog spola.“ Pre­poruča se ako su pri­jatelji slo­bodni i veliki je blagoslov ako se iz takvog pri­jateljstva izrodi nešto više“. U nas­tavku don Mladen je važnim naglasio kako se u braku pre­poručuju zajed­nički pri­jatelji, jer ako samo jedan bračni drug ima pri­jatelja „sa strane“ kazao je kako to nije dobro jer tako traži nadop­unu izvan sve­tog braka. Nakon pre­da­vanja sli­jedilo je vri­jeme za pitanja i odgov­ore i kratko pred­stavl­janje ini­ci­ja­tiva „Mar­i­jini obroci“ i „72 sata bez kom­pro­misa“. Na kraju Marin Periš se svima zah­valio na sus­retu i poz­vao sve na lipan­jski sus­ret. U med­i­ta­tivnoj molitvi mladi su molili za istin­skog pri­jatelja, a nakon molitve ostali su se družiti na dom­jenku u atriju sjemeništa.