Hrvatsko nadzemlje


Hrvatsko Nadzemlje projekt je Ureda za pastoral mladih Splitsko-makarske nadbiskupije koji su osmislili i pokrenuli sami mladi u ožujku 2010. godine želeći upotrijebiti sve svoje talente da bi na kreativan način širili Radosnu vijest. Namijenjen je prvenstveno studentima i mladim radnicima, ali otvoren je i starijim srednjoškolcima te svima koji se osjećaju mladi. Sam naziv daje naslutiti razlog nastanka projekta koji želi biti reakcija na sve one negativnosti u našemu društvu o kojima svakodnevno slušamo. Nadzemlje je tako reakcija na ono što jednim imenom možemo nazvati hrvatskim podzemljem te nastoji mladima na kreativan način ponuditi nešto pozitivno, podsjetiti ih na ljepotu dobra, poštenja i pravde, potaknuti ih da živeći te vrijednosti u svom životu mijenjaju naše društvo, a sve u duhu tradicionalnih vrijednosti Katoličke Crkve.

Najave događanja

Nema događanja

kmnl momcadi
glazbeni sastavi

pp

pp4

pp2Poklon - kupiti ili biti?

Napisao/la  Duje Gale
Published: 16 Prosinac 2015
U sri­jedu, 16.12.2015. u velikoj dvo­rani Nad­biskupi­jskog sje­meništa održan je posljed­nji ovo­godišnji sus­ret Hrvatskog nadzemlja. Tema sus­reta je bila „Pok­lon: kupiti ili biti?”. Pre­davači su bili prof​.dr​.sc. Branka Raml­jak, pro­fe­sor­ica na Ekonom­skom fakul­tetu u Splitu pri kat­edri za raču­dovod­stvo i don Tomis­lav Ćube­lić, kat­e­dralni žup­nik sv. Dujma.
Prof. Raml­jak je izložila nas­tanak i utje­caj konzumer­izma na ljudske živ­ote i samo društvo. Svoje izla­ganje završila je s gov­orom o „Božiću iz djet­injstva” koji nije bio zatrovan duhom konzumer­izma. Don Tomis­lav Ćube­lić istaknuo je trend „Božića bez Boga”, koji je postao sveprisu­tan i zapravo onemogućuje nam ulazak u bit Božića. Ovom prigodom pred­stavl­jen je pro­jekt „Mar­i­jini obroci” i božićna akcija „Dona­tori dari­vaju dona­tore”, te su izvučeni dobit­nici nagrada u ovoj akciji. Gost i pro­mo­tor akcije je bio poz­nati glazbenik Dražen Zečić.

Božićnom akci­jom „Mar­i­jinih obroka” priku­pljeno je iznos od 88 623,21 kn čime je omogućena godišnja prehrana 739 djece. Pri samome kraju obra­tio se don Mihael Prović, pov­jerenik Ureda za mlade Splitko-​makarske nad­biskupije koji je uputio zah­vale i čestitke u ime mons. Marina Bar­išića i dje­lat­nika i surat­nika Ureda za pas­toral mladih Splitsko-​makarske nad­biskupije. Sus­ret su upot­punili mladi iz Hrvatskog nadzemlja kroz fil­move i skečeve na zan­imljiv i njima svo­jstven način. Druženje nakon sus­reta nas­tavl­jeno je u atriju sjemeništa.

Sus­ret su glazbeno ani­mi­rali mladi iz župe Gospe od Zdravlja.