Hrvatsko nadzemlje


Hrvatsko Nadzemlje projekt je Ureda za pastoral mladih Splitsko-makarske nadbiskupije koji su osmislili i pokrenuli sami mladi u ožujku 2010. godine želeći upotrijebiti sve svoje talente da bi na kreativan način širili Radosnu vijest. Namijenjen je prvenstveno studentima i mladim radnicima, ali otvoren je i starijim srednjoškolcima te svima koji se osjećaju mladi. Sam naziv daje naslutiti razlog nastanka projekta koji želi biti reakcija na sve one negativnosti u našemu društvu o kojima svakodnevno slušamo. Nadzemlje je tako reakcija na ono što jednim imenom možemo nazvati hrvatskim podzemljem te nastoji mladima na kreativan način ponuditi nešto pozitivno, podsjetiti ih na ljepotu dobra, poštenja i pravde, potaknuti ih da živeći te vrijednosti u svom životu mijenjaju naše društvo, a sve u duhu tradicionalnih vrijednosti Katoličke Crkve.

Najave događanja

Nema događanja

kmnl momcadi
glazbeni sastavi

pp

pp4

pp2Šta će mi Crkva?

Napisao/la  Marija Vuković
Published: 20 Siječanj 2016

U preti­jes­noj velikoj dvo­rani Nad­biskup­skog sje­meništa u Splitu, preko 700 mladih skupilo se u sri­jedu 20. siječnja popratiti prvi sus­ret mladih Splitsko-​makarske nad­biskupije u 2016. godini s aktu­al­nom temom „Šta će nam Crkva?“. Na pitanje koje danas zabrin­java katoličku crkvu odgovor je dao gost pre­davač, dubrovački biskup, msgr. Mate Uzinić. Biskupovom izla­ganju prethod­ila je pjesma „Ja sam biskup Mate“ u izvedbi Hrvatskog nadzemlja kojom su biskupa na sim­patičan način pred­stavili publici.

Msgr. Mate Uzinić je istaknuo da najveći prob­lem leži u čin­jenici da veliki broj vjernika ne živi svoju vjeru, mladi odlaze iz Crkve već nakon svete krizme i pret­varaju je u razlog za zabavu, poli­tika se uvlači na oltare te je Crkva umjesto nad drugima nag­nuta nad sobom. U duhu pape Franje poz­vao je mlade da iziđu na per­ifer­iju i spašavaju duše braća i ses­tara koji su potrebni Božje blizine. „Ne smi­jemo biti indifer­entni jedni prema drugima, već jedni drugima tre­bamo pomoći vratiti se na pravi put koji nas vodi u nebo k Bogu Ocu“

Mladima je poslao poruku da se ne stide biti dio Crkve već da se na njima vidi da su kršćani te da budu kri­tični prema Crkvi, da joj pošalju znak kakva bi Ona tre­bala biti jer Crkva poput mladih pred­stavlja mla­dost čov­ječanstva, ne kro­nološki već po tom što nije dovršena i obliko­vana te se može mijen­jati na dobro. Na kraju je zaključio da nam je Crkva neophodna jer kao što riba ne može pli­vati, a da nije u vodi ili ptica let­jeti, a da nije u zraku, tako ni kršćanin ne može ostati kršćanin bez Crkve.

Hrvatsko Nadzemlje je i ovoga puta pripremilo sus­ret bogat sadrža­jima te je tako prikazan doku­men­tarac kojim se žel­jelo je isprav­iti sliku o Crkvi i prikazati je onakvom kakva ona uistinu jest iako se vrlo često na to zab­o­ravlja i ne dolazi do izražaja ono što Crkva pred­stavlja u svi­jetu. Drugim fil­mom, par­o­di­ra­jući neke od poz­natih holivud­skih horor fil­mova, Hrvatsko Nadzemlje nas­to­jalo je preni­jeti poruku o važnosti Crkve za zajed­nicu i za pojed­inca. Pri tome su se poslužili nekim stereotip­ima o Crkvi, ali i real­nim situaci­jama s kojim se poje­d­inac sus­reće u dot­i­caju s reli­gioznom institucijom.

Cijeli sus­ret pjes­mom je pra­tio glazbeni sas­tava „Sper­antes“ iz splitske župe Meje (sv. Frane na obali).

I poruka za kraj: Crkva je imala i ima loših strana, ali zar da se zbog crnih mrlja zane­mari ogrnomno bijelo platno? Ona nije samo ljud­ska, ona je i božan­ska. Crkva je toliko dobra uni­jela u ovaj svi­jet i preokre­nila ga i tko god je bio napušten Crkva ga je uvi­jek pri­h­vaćala, uvi­jek su joj vrata otvorena, štoviše ostavlja devedeset i devet ovaca i ide za onom jed­nom. Crkva nije samo građev­ina, svećenici i časne, svaki poje­d­inac je Crkva.

Idući sus­ret određen je za sri­jedu 17. vel­jače 2016., a tema je, kako pril­iči tome mjesecu, roman­tična s zabavno-​humorističkim sadržajem.