Duhovne obnove

duhovne obnove

 

Održavaju se svakoga mjeseca u Studentskom centru u Splitu.

Najave događanja

Nema događanja

kmnl momcadi
glazbeni sastavi

pp

pp4

pp2

U petak, 23.10.2015., u dvo­rani stu­dentskog doma dr. Franjo Tuđ­man, započela je duhovna obnova za stu­dente pod nazivom ”Pokaži mi Gospo­dine, putove svoje, nauči me svo­jim stazama!” (Ps 25,4). Voditelj je ovo­godišnje duhovne obnove don Damir Sto­jić, stu­dentski kapelan zagre­bačkih stu­de­nata, a nje­gova pre­da­vanja i cijelu duhovnu obnovu ani­mira band Božja pob­jeda iz Zagreba. U petak popodne održalo se uvodno pre­da­vanje u kojem je don Damir pred­stavio plan pre­da­vanja za duhovnu obnovu ističući neke osnovne misli kojih će se temelji­tije dotaći: važnost euharis­tije, zajed­ništva i poz­na­vanja Sv. Pisma.

U ned­jelju, 24. svib­nja 2015. godine održana je duhovna obnova za mlade pod vod­stvom fra Nikice Devčića.

‘U četvr­tak, 16.04.2015, održana je Duhovna obnova za mlade u orga­ni­zaciji Ureda za pas­toral mladih Splitsko-​makarske nad­biskupije.