Duhovne obnove

duhovne obnove

 

Održavaju se svakoga mjeseca u Studentskom centru u Splitu.

Najave događanja

Nema događanja

kmnl momcadi
glazbeni sastavi

pp

pp4

pp2

U ned­jelju, 20.12.2015. u stu­dentskom domu „Dr. Franjo Tuđ­man” na Kam­pusu održana je duhovna obnova pod nazivom „Gospo­dine, Bože naš, obnovi nas! Razvedri lice svoje i spasi nas!” (Usp. Ps 80,4). Duhovnu obnovu pred­vo­dio je don Ratomir Vuko­repa, kance­lar Splitsko-​makarske nadbiskupije.

Duhovna obnova započela je ispitom sav­jesti i sakra­men­tom ispovi­jedi. Nakon poko­rničkog bogoslužja usli­jedila je sv. Misa koju je pred­vo­dio don Ratomir uz kon­cel­e­braciju don Mihaela Provića, stu­den­tkog kapelana. U propovi­jedi don Ratomir se dotakao proglašene izvanredne Svete godine milorsđa i važnosti među­sobnog oprosta u samom živ­otu vjernika, te djeteta Isusa kojeg sus­rećemo upravo u Božiću. Na samome kraju obra­tio se don Mihael koji je uputio čestitke povodom nadolazećeg blag­dana Isusova rođenja.

Poko­rničko je bogoslužje i euharis­ti­jsko slavlje glazbeno ani­mi­rao stu­dentski bend stu­dentskog pas­toralnog cen­tra Bl. Ivan Merz na Kampusu.

U sri­jedu, 25.11.2015 u stu­dentskom pas­toral­nom cen­tru „Bl. Ivan Merz” na Kam­pusu održana je duhovna obnova pod nazivom „Svo­jom ćete se pos­to­janošću spa­siti” (Iv 21,19). Duhovnu obnovu pred­vo­dio je dr​.sc Mar­ijo Volare­vić, pro­fe­sor na kat­edri moralnog bogoslovlja, na Katoličkom bogoslovnom fakul­tetu u Splitu.

Duhovna obnova je započela pripravom za sv. Misu, ispitom sav­jesti i sv. ispovi­jedi. Usli­jedila je sv. Misa koje je pred­vo­dio don Mar­ijo uz kon­cel­e­braciju don Mihaela Provića, stu­dentskog kapelana. U propovi­jedi je don Mario naglasio važnost „pos­to­janosti” u duhovnom životu.

Poko­rničko je bogoslužje i euharis­ti­jsko slavlje glazbeno ani­mi­rao stu­dentski bend stu­dentskog pas­toralnog cen­tra Bl. Ivan Merz na Kampusu.

U petak, 23.10.2015., u dvo­rani stu­dentskog doma dr. Franjo Tuđ­man, započela je duhovna obnova za stu­dente pod nazivom ”Pokaži mi Gospo­dine, putove svoje, nauči me svo­jim stazama!” (Ps 25,4). Voditelj je ovo­godišnje duhovne obnove don Damir Sto­jić, stu­dentski kapelan zagre­bačkih stu­de­nata, a nje­gova pre­da­vanja i cijelu duhovnu obnovu ani­mira band Božja pob­jeda iz Zagreba. U petak popodne održalo se uvodno pre­da­vanje u kojem je don Damir pred­stavio plan pre­da­vanja za duhovnu obnovu ističući neke osnovne misli kojih će se temelji­tije dotaći: važnost euharis­tije, zajed­ništva i poz­na­vanja Sv. Pisma.

U ned­jelju, 24. svib­nja 2015. godine održana je duhovna obnova za mlade pod vod­stvom fra Nikice Devčića.

‘U četvr­tak, 16.04.2015, održana je Duhovna obnova za mlade u orga­ni­zaciji Ureda za pas­toral mladih Splitsko-​makarske nad­biskupije.