Duhovne obnove

duhovne obnove

 

Održavaju se svakoga mjeseca u Studentskom centru u Splitu.

Najave događanja

Nema događanja

kmnl momcadi
glazbeni sastavi

pp

pp4

pp2

Super User

Super User

Quisque interdum hendrerit molestie. Vestibulum adipiscing, tellus sit amet accumsan lobortis, Quisque interdum hendrerit molestie. Vestibulum adipiscing, tellus sit amet accumsan lobortis.
Adresa internetske stranice: http://www.smartaddons.com
14 Lipanj 2015

U ned­jelu, 14.06.2015., zatvoren je ovo­godišnji cik­lus „Ćakule s duhovnikom”. Sus­ret je održan u Stu­dentskom pas­toral­nom cen­tru „Bl. Ivan Merz” na Kam­pusu, a pre­davač je bio Nikša Džanko, bivši diler, koji je mladima posv­je­dočio iskustvo živoga Krista koji oprašta gri­jehe i neizm­jerno ljubi svakoga. Samoj Ćakuli prethod­ila je sv. Misa koju je pred­vo­dio don Mihael Prović, pov­jerenik Ureda za pas­toral mladih Splitsko-​makarske nadbiskupije.

08 Prosinac 2015
U utorak, 8.12.2015. godine održana je treća ovo­godišnja „Ćakula s duhovnikom”. Sus­ret je održan u Stu­dentskom pas­toral­nom cen­tru „Bl. Ivan Merz“ na Kam­pusu, a tema sus­reta je bila ”Obitelj — svetište i radost živ­ota”. Uz duhovnika Ureda za pas­toral mladih don Mihaela Provića sud­jelo­vala je dr.med. Dani­jela De Micheli Vit­turi, speci­jal­is­tica obiteljske med­i­cine i majka osmero djece.
28 Prosinac 2015

Postati “oaza milosrđa”, osobito za „brojne selioce kojima je prihvat toliko potreban“ – želja je Pape Franje za 30 tisuća mladih koji su od danas do 1. siječnja sljedeće godine okupljeni u Valenciji, na 38. europskom susretu ekumenske zajednice Taizé. U poruci koju je potpisao Papin državni tajnik, kardinal Pietro Parolin, Sveti je Otac istaknuo da cijeni odluku mladih da tijekom svojeg godišnjeg susreta prodube temu milosrđa.

03 Prosinac 2015

Biblija nije „književno remek-djelo“, nego „knjiga poput plamena, knjiga u kojoj Bog progovara“ – istaknuo je papa Franjo u predgovoru jednoga izdanja Biblije za mlade, objavljenog nedavno na njemačkom jeziku. Dragi mladi prijatelji – napisao je Sveti Otac – kad biste vidjeli moju Bibliju, možda vas ne bi zadivila. Rekli biste: „Ovo je Papina Biblija? Tako stara i istrošena knjiga?“

01 Rujan 2015

Svjedočiti evanđelje i postati sijači nade i ljubavi – srž je Papine poruke mladima u Angoli, koji su se prošloga tjedna okupili u Huambou na prvom nacionalnom susretu katoličke mladeži. Susret se, u organizaciji mjesne biskupske konferencije, održao na temu „Mladi, vi ste svjedoci Kristove ljubavi“, a sudjelovalo je više od tri tisuće osoba. Papa im se obratio u poruci koju je potpisao državni tajnik, kardinal Pietro Parolin.

26 Svibanj 2011

Mons. Marin Bar­išić, osno­vao je 2002. godine Ured za pas­toral mladih Splitsko-​makarske nad­biskupije, kako bi brinuo o tra­jnom vjer­skom odgoju novih gen­eracija sred­njoško­laca, stu­de­nata i mladih naše nadbiskupije.

Ured svoju zadaću ost­varuje sli­jedećim aktivnostima:

Trib­ine:
Sus­reti mladih sa Hrvatskim nadzeml­jem (Nad­biskup­sko Sje­menište) — jed­nom mje­sečno
Ćakula s duhovnikom (Stu­dentski dom „Dr. Franjo Tuđ­man“) — jed­nom mjesečno

Duhovne obnove:
Duhovna obnova za poče­tak ak. god. (listopad, u SD „Kam­pus“),
Duhovna obnova za župne ani­ma­tore i voditelje
Adventska duhovna obnova (SD „Dr. Franjo Tuđ­man“)
Koriz­mena duhovna obnova (SD „Dr. Franjo Tuđ­man“)
Mje­sečne duhove obnove za mlade

Svete mise i klan­janje:
Svake ned­jelje u 20 sati u stu­dentskoj kapelici ”bl. Ivana Meza” na Kam­pusu je sv. misa
Svakog četvretka od 18.30h do 22h klan­janje u kapelici
Mise zor­nice u došašću u kapelici

Hodočašća/​Izleti:
Hodočašće Gospi od prizid­nica – Čiovo
Hodočašće mladih od prasvetišta Gospe od Otoka (Solin) do svetišta Gospe Sin­jske (Sinj),
Hodočašće stu­de­nata Zagreba i Splita u Mar­iju Bistricu
Izlet u Beč za advent
Hodočašće/​Izlet u Rim za kotizmu
Izlet u Blajburg

Koncerti/​festivali:
Adventski kon­cert (Split)
Koriz­meni kon­cert u orga­ni­zaciji HKR i Dana Kršćanske kul­ture
Sudamja fest (Split)
Maranatha (Opuzen)
Papa fest (Solin)

Sportske aktivnosti:
Katolička mal­ono­gometna liga „Ivan Pavao II.“
Sudamja kup

26 Svibanj 2011

Don Mihael Prović, rođen je 1975. godine u Metkoviću. Osnovnu školu pohađao je u Opuzenu gdje i danas živi obitelj Prović.

Godine 1990. stu­pio je u Nad­biskup­sko sje­menište u Splitu, gdje je pohađao Nad­biskupi­jsku klasičnu gim­naz­iju Don Frane Bulić. Nakon položene mature 1994. godine, upisuje filozofsko-​teološki studij na Teologiji u Splitu (danas Katolički bogoslovni fakul­tet). Redovni studij završio je 2000. godine kada je zaređen za svećenika Splitsko-​makarske nadbiskupije.

Godine 2003. poslan je u Pap­in­ski hrvatski zavod Sve­tog Jeron­ima u Rim i na studij Crkvene glazbe na Pap­in­skom Insti­tutu za crkvenu glazbu. U među­vre­menu je orgul­jaš i voditelj pje­vanja u zavod­skoj crkvi Sve­tog Jeron­ima. Od 2004. godine studira pas­toral mladih i kate­hetiku na Fakul­tetu odgo­jnih znanosti na Pap­in­skom salez­i­jan­skom sveučil­ištu gdje je 2006. posti­gao bakalau­reat iz pas­torala mladih i kate­hetike s rad­njom „Odgo­jni izgledi kate­heze u kul­turnom kon­tek­stu suvre­menog svi­jeta”. Mag­istri­rao je na istome sveučil­ištu 2007. godine s rad­njom „Izgledi reli­gioznog odgoja u kate­hezi i škol­skom vjeronauku. Hod u sazri­je­vanju ado­lesce­nata u Splitsko-​makarskoj biskupiji”.

U jesen 2007. upisao je dok­torand­ski studij na Pap­in­skome salez­i­jan­skome sveučil­ištu gdje je u lip­nju 2014. obranio dok­torsku rad­nju iz područja reli­giozne ped­a­gogije s naslovom: „Hod u ljud­skom i kršćan­skom dozri­je­vanju ado­lesce­nata kroz katolički odgoj u školi. Izgledi reli­gioznog odgoja, u sred­njoškol­skim udžbenicima, nakon oslobođenja od komu­nizma, u Repub­lici Hrvatskoj”.

U akadem­skoj godini 2008./2009. predaje, kao van­jski surad­nik, a od 2009. kao asis­tent, pri Kat­edri reli­giozne ped­a­gogije i kate­hetike, na Katoličkom bogoslovnom fakul­tetu u Splitu.

Kao svećenik pas­toralno je dosad djelo­vao u župama: Gospa od Otoka – Solin (đakonat), Obraćenje sv. Pavla – Pujanke/​Split (kapelan), Uzne­senje BDM – katedrala/​Split (kapelan). Danas pomaže u konkat­e­dral­noj župi sv. Petra – Split, pov­jerenik je Ureda za pas­toral mladih (od 2012. g.). Od 2013. godine je duhovnik stu­de­nata split­skoga sveučilišta.Studentski kapelan Sveučilišta u Splitu i Povjerenik za mlade Splitsko-makarske nadbiskupije dr. don Mihael Prović bio je gost Ane Krolo u emisiji Osvrt na Tv Jadranu. Razgovarali su o Duhovnosti mladih.

Voditeljica emisije Osvrt Ana Krolo ugostila je u srijedu 30. kolovoza 2017. studentskog kapelana Sveučilišta u Splitu i povjerenika za mlade Splitsko-makarske nadbiskupije don Mihaela Mišu Provića.  Razgovarajući o Duhovnosti mladih don Mihael se osvrnuo na dosadašnji rad sa studentima Sveučilišta te na dosadašnji rad sa mladima iz župnih zajednica. Na poseban način don Mihael se osvrnuo na projekte u studentskom Kampusu (Ćakula s duhovnikom, Mise, duhovne obnove, tribine te projekt Nightfever u Pastoralnom centru „Bl. Ivan Merz“ u studentskom domu „Dr. Franjo Tuđman“), te projekte usmjerene na rad sa mladima iz župnih zajednica (Katolička malonogometna liga „Ivan Pavao II.“,  susreti „Hrvatskog nadzemlja“, razni izleti i hodočašća mladih te proslava Blagdana sv. Dujma zaštitnika grada Splita i nadbiskupije kroz projekte Sudamja kup i Sudamja fest).

17 Siječanj 2017

Papa Franjo je 13. siječnja uputio pismo mladima iz cijeloga svijeta, kako bi ga imali kao "kompas" ili "orijentir" za predstojeću Redovitu biskupsku sinodu, u listopadu sljedeće godine. Papa se mladima obraća otvoreno, čestito i s roditeljskom ljubavlju... Donosimo cjelovit sadržaj Papina pisma...

10 Siječanj 2017

Ne bojte se slušati Duha koji vam predlaže odvažne odabire – poručio je papa Franjo mladima u pismu povodom objavljivanja pripremnog dokumenta za biskupsku sinodu na temu „Mladi, vjera i razlučivanje zvanja“, koja bi se trebala održati u listopadu 2018. godine.