Duhovne obnove

duhovne obnove

 

Održavaju se svakoga mjeseca u Studentskom centru u Splitu.

Najave događanja

Nema događanja

kmnl momcadi
glazbeni sastavi

pp

pp4

pp2Pokaži mi Gospo­dine, putove svoje, nauči me svo­jim stazama!

Napisao/la  Ante Marević
Published: 23 Listopad 2015
U petak, 23.10.2015., u dvo­rani stu­dentskog doma dr. Franjo Tuđ­man, započela je duhovna obnova za stu­dente pod nazivom ”Pokaži mi Gospo­dine, putove svoje, nauči me svo­jim stazama!” (Ps 25,4). Voditelj je ovo­godišnje duhovne obnove don Damir Sto­jić, stu­dentski kapelan zagre­bačkih stu­de­nata, a nje­gova pre­da­vanja i cijelu duhovnu obnovu ani­mira band Božja pob­jeda iz Zagreba. U petak popodne održalo se uvodno pre­da­vanje u kojem je don Damir pred­stavio plan pre­da­vanja za duhovnu obnovu ističući neke osnovne misli kojih će se temelji­tije dotaći: važnost euharis­tije, zajed­ništva i poz­na­vanja Sv. Pisma.

Nakon pre­davnja usli­jedila je sveta misa zaziva Duha Sve­toga za poče­tak akademske godine koju je pred­vo­dio mons. Marin Bar­išić, splitsko-​makarski nad­biskup, uz kon­cel­e­braciju don Mihaela Provića, kapelana split­skih stu­de­nata, fra Anđelka Domazeta, dekana Katoličkog bogoslovnog fakul­teta, don Damira Sto­jića i don Nikole Mikačića. Mons. Bar­išić u propovi­jedi je naglasio poveznicu između htjeti i činiti, kako naše želje često ne postanu naša djela. Tre­bali bi pročis­titi naše želje i naše putove usm­jer­iti Gospod­inu kako bi svi zajedno plodonosinije pri­donosili našoj zajed­nici. Nakon euharis­ti­jskog slavlja usli­je­dio je kon­cert duhovne glazbe u kojem su nas­tupili bro­jni mladi izvođači. Od split­skih ban­dova nas­tupili su Darovi duha, Izidor, Konkat­e­drala, Glo­ria, Corus Angeli­cus. Uz njih nas­tupila je još klapa Terra incog­nita iz Dubrovnika, VIS David iz Dugog rata, te Božja pob­jeda iz Zagreba.

U sub­otu održan je drugi dan duhovne obnove. Kroz svoja pre­da­vanja don Damir Sto­jić je gov­o­rio o Deset Božjih zapovi­jedi. Na jed­nom je od pre­da­vanja bio gost gen­eral Damir Krstiče­vić, ratni zapov­jed­nik 4. gardi­jske brigade „Pauci”. Mladima je svje­dočio o vjeri i Domovin­skom ratu. Večernju svetu Misu pred­vo­dio je don Damir Sto­jić uz kon­cel­e­braciju don Mihaela Provića. Nakon svete Mise usli­jedilo je euharis­ti­jsko klan­janje koje je ani­mi­rao band Božja pobjeda.

Sutradan, u ned­jelju održan je posljed­nji dan duhovne obnove. U svo­jem zad­njem pre­da­vanju don Damir Sto­jić je istaknuo potrebu redovi­tog sakra­men­talnog živ­ota, svakod­nevne molitve i duhovnog štiva za rast u duhovnom živ­otu. Nakon pre­da­vanja usli­jedilo je euharis­ti­jsko slavlje koje je pred­vo­dio mons. Miroslav Vidović, gen­er­alni vikar Splitsko-​makarske nad­biskupije. U homil­iji je istaknuo važnost ustra­jne molitve po Bar­tolome­jevu prim­jeru. Na kraju don Mihael Prović zah­valio se svima koji su omogućili ovu trod­nevnu duhovnu obnovu.

Ovo­godišnja duhovna obnova mogla se pratiti preko livestreamniga.