Duhovne obnove

duhovne obnove

 

Održavaju se svakoga mjeseca u Studentskom centru u Splitu.

Najave događanja

Nema događanja

kmnl momcadi
glazbeni sastavi

pp

pp4

pp2Duhovna obnova za mlade u svibnju 2015.

Napisao/la  Danijela Jurčević
Published: 24 Svibanj 2015

U ned­jelju, 24. svib­nja 2015. godine održana je duhovna obnova za mlade pod vod­stvom fra Nikice Devčića.

U poko­rničkom bogoslužju fra Nikica nam je pri­b­ližio duhovsko evanđelje. Stavio nam je na razmišl­janje pitanje o zatvorenim vra­tima apos­tola u strahu od Židova. Zat­varamo li se i mi pred Duhom sve­tim?! Vjeru­jemo li uistinu da je evanđelje Riječ Božja i ako vjeru­jemo čega se bojimo? Imamo li mir u našem živ­otu? Ako smo u gri­jehu sig­urno nemamo jer je gri­jeh glavni uzrok nemira. Ne tre­bamo biti u gri­jehu i nemirni jer nas Isus neizm­jerno ljubi, a kao dokaz svoje ljubavi pokazuje rane. Bog je u našem srcu, ljubi nas, želi nas sve zagr­l­iti i šalje nam svoga Sina, a nje­gov Sin, Isus Krist, šalje nas, kako na naša stu­dentska, svakod­nevna poslanja tako i na ono kršćan­sko. Nakon poko­rničkog bogoslužja mladi su dobili pri­liku za sv. Ispovi­jed, a nakon sv. Ispovi­jedi usli­jedila je sv. Misa. U propovi­jedi fra Nikica kazao je kako nema živ­ota bez Duha Sve­toga i da je on s nama od samih poče­taka, od stvaranja svi­jeta kada je leb­dio nad vodama. Ne možemo doći u dodir s Isu­som, ako ne dođemo u dodir s Duhom Sve­tim preko kojeg nam Bog daje dar nami­jen­jen nama. Na kraju duhovne obnove održan je prvi sas­tanak za mlade koji s Ure­dom za pas­toral mladih putuju na sus­ret sa sv. Ocem.