Ćakula s duhovnikom

cakula

 

Ćakula s duhovnikom osmišljena je kao upoznavanje mladih studenata s raznim teološkim, pastoralnim i duhovnim temama. Održava se u prostorima Kampusa u suradnji Studentskog centra Split i Ureda za pastoral mladih Splitsko – makarske nadbiskupije.

Termin:
svaki drugi utorak u mjesecu u 20 sati u Studentskom centru u Splitu

Najave događanja

Nema događanja

kmnl momcadi
glazbeni sastavi

pp

pp4

pp2Kome je potrebno milos­rđe?

Napisao/la  Ante Marević
Published: 17 Siječanj 2016

U ned­jelju, 17.1.2016., održana je prva ovo­godišnja „Ćakula s duhovnikom”. Sus­ret je održan u Stu­dentskom pas­toral­nom cen­tru „Bl. Ivan Merz“ na Kam­pusu, a tema sus­reta je bila ”Kome je potrebno milos­rđe?”.

Uz duhovnika Ureda za pas­toral mladih don Mihaela Provića sud­jelo­vao je dr​.sc. Eduard Punda, duhovnik Cen­tralnog bogoslovnog sje­meništa Splitu i pro­fe­sor na KBF-​u pri kat­edri dog­matskog bogoslovlja. Don Eduard tumačio je odnos milos­rđa i ljubavi kod sv. Tome Akvin­skog, koji daje pred­nost milos­rđu nad ljubavi i obranto, jer jedno bez dru­gog ne može. Također je tumačio evanđeosku prispodobu o „milos­rd­nom ocu”. Kratko je objas­nio što je jubi­jej, koje poseb­nosti ovaj jubilej nosi i koliko je važno milos­rđe a time i oprost. Na samome kraju obra­tio se don Mihael Prović koji je uputio zah­vale prven­stveno don Eduardu kao večer­ašn­jem pre­davaču i ostal­ima koji su sud­jelo­vali u raz­gov­oru. Sus­ret je glazbeno ani­mi­rao stu­dentski bend stu­dentskog pas­toralnog cen­tra Bl. Ivan Merz na Kampusu.