Ispiši ovu stranicu

Neokateku­men­ski put

Napisao/la  Danijela Jurčević
Published: 26 Travanj 2015

U ned­jelju, 26.04.2015 održan je još jedan u nizu mje­sečnih sus­reta „Ćakula s duhovnikom”. Ovaj put mladima su neki članovi neokateku­menske zajed­nice pred­stavili svoj put. Samom sus­retu prethod­ila je sv. Misa koju je pred­vo­dio naš pov­jerenik za mlade, don Mihael Prović.

Cen­tar neokateku­men­skog puta je Riječ Božja, a sam put je započeo u siro­mašnim barakama Madrid­skog pred­građa kada je Kiko, usp­ješni slikar i član visoke sred­nje klase, pože­lio biti bliže Gospod­inu i Crkvi. Tamo se s vre­menom stvar­ala sve veća zajed­nica, a Duh sveti je preko neokateku­men­skog puta zah­vaćao sve veći broj ljudi. Nako nekog vre­mena Kiku se pridružila i suos­ni­vačica ovoga puta Car­men. Kako bi posv­je­dočili kako je iskustvo Boga u nji­hovom živ­otu bilo sig­urnost i prom­jena na bolje gosti su podi­jelili svoje živ­otne priče s mladima koji su dobili pri­liku za postavl­janje pitanja. Na samom kraju sus­reta don Mihael se zah­valio članovima neokateku­menske zajed­nice i mladima na pozornosti.