Najave događanja

Nema događanja

pp

pp3

pp4

pp2

Svetac mjeseca

sveti marko
Sv. Marko,
evanđelist



Pov­jerenik za mlade

1140 puta

Don Mihael Prović, rođen je 1975. godine u Metkoviću. Osnovnu školu pohađao je u Opuzenu gdje i danas živi obitelj Prović.

Godine 1990. stu­pio je u Nad­biskup­sko sje­menište u Splitu, gdje je pohađao Nad­biskupi­jsku klasičnu gim­naz­iju Don Frane Bulić. Nakon položene mature 1994. godine, upisuje filozofsko-​teološki studij na Teologiji u Splitu (danas Katolički bogoslovni fakul­tet). Redovni studij završio je 2000. godine kada je zaređen za svećenika Splitsko-​makarske nadbiskupije.

 

Godine 2003. poslan je u Pap­in­ski hrvatski zavod Sve­tog Jeron­ima u Rim i na studij Crkvene glazbe na Pap­in­skom Insti­tutu za crkvenu glazbu. U među­vre­menu je orgul­jaš i voditelj pje­vanja u zavod­skoj crkvi Sve­tog Jeron­ima. Od 2004. godine studira pas­toral mladih i kate­hetiku na Fakul­tetu odgo­jnih znanosti na Pap­in­skom salez­i­jan­skom sveučil­ištu gdje je 2006. posti­gao bakalau­reat iz pas­torala mladih i kate­hetike s rad­njom „Odgo­jni izgledi kate­heze u kul­turnom kon­tek­stu suvre­menog svi­jeta”. Mag­istri­rao je na istome sveučil­ištu 2007. godine s rad­njom „Izgledi reli­gioznog odgoja u kate­hezi i škol­skom vjeronauku. Hod u sazri­je­vanju ado­lesce­nata u Splitsko-​makarskoj biskupiji”.

 

U jesen 2007. upisao je dok­torand­ski studij na Pap­in­skome salez­i­jan­skome sveučil­ištu gdje je u lip­nju 2014. obranio dok­torsku rad­nju iz područja reli­giozne ped­a­gogije s naslovom: „Hod u ljud­skom i kršćan­skom dozri­je­vanju ado­lesce­nata kroz katolički odgoj u školi. Izgledi reli­gioznog odgoja, u sred­njoškol­skim udžbenicima, nakon oslobođenja od komu­nizma, u Repub­lici Hrvatskoj”.

 

U akadem­skoj godini 2008./2009. predaje, kao van­jski surad­nik, a od 2009. kao asis­tent, pri Kat­edri reli­giozne ped­a­gogije i kate­hetike, na Katoličkom bogoslovnom fakul­tetu u Splitu.

 

Kao svećenik pas­toralno je dosad djelo­vao u župama: Gospa od Otoka – Solin (đakonat), Obraćenje sv. Pavla – Pujanke/​Split (kapelan), Uzne­senje BDM – katedrala/​Split (kapelan). Danas pomaže u konkat­e­dral­noj župi sv. Petra – Split, pov­jerenik je Ureda za pas­toral mladih (od 2012. g.). Od 2013. godine je duhovnik stu­de­nata split­skoga sveučilišta.

Više u ovoj kategoriji: « O Uredu