Najave događanja

Nema događanja

kmnl momcadi
glazbeni sastavi

pp

pp4

pp2Plan­i­narski križni put

Napisao 
Published: 22 Ožujak 2015
Pod pokroviteljstvom Pov­jeren­stva za pas­toral mladih Hvarske biskupije, a u orga­ni­zaciji udruga Ekosspir­i­tus i SKAC_​St (Sudentski katolički cen­tar Split) održan je 21. i 22. ožu­jka na otoku Hvaru plan­i­narski križni put.

Otok Hvar ovom pri­likom oku­pio je 900 mladih iz svih kra­jeva Lijepe naše i sus­jedne Bosne i Herce­govine u želji da dva dana provedu u hodanju za križem, pod ges­lom : „Htjeli bismo vid­jeti Isusa“ (Iv 12, 21), u promišl­janju kako u križu pron­aći odgovor na mlade­načku stvarnost punu iza­zova. Bilo je tu mladih od Samoborskog prig­orja, Zagorja i Zagreba, preko Splita i Hvara sve do Viteza i Dubrovnika. U vre­menu sve većih pod­jela u našem društvu, ali i svi­jetu općen­ito 900 mladih ljudi oku­pljenih oko jednoga križa bilo je znak nade za ove vri­jeme i ove pro­s­tore.

Vidljivo je to bilo u ljudima pored kojih je ova živa rijeka mladih pro­lazila, a koji bi pred tim pri­zorom ostavl­jali svoje poslove i šutke pro­ma­trali sklo­pljenih ruku kako sto­tine mladih pro­laze pored njih u molitvi, pjesmi, raz­gov­oru, a ponekad i šut­nji. Osjetilo se to i u energičnim i pot­i­ca­jnim nagov­orima i propovi­jed­ima lokalnih žup­nika pred­vođenih propov­jed­nicima, Pov­jerenika za pas­toral mladih don Ante Mat­ulića i biskupa hvarskog mons. Slo­bo­dana Štam­buka koji su oku­pljene mlade pod­sjetili da križ daje snagu onda kada ga se pri­h­vati s punim pov­jeren­jem i poz­vali ih da nose dobro i budu dobro u ovome svi­jetu.

Sam hod započeo je u svetištu Gospe od Zdravlja iznad Jelse i preko stari­grad­skog polja završio prvi dan u Stari gradu gdje je bila orga­nizirana večera i noćenje za mlade. Prvi dan zaključen je dram­skom aktu­al­izaci­jom svadbe u Kani Galile­jskoj u izvedbi SKAC-​a Split, nakon čega je sli­jedilo pred­stavl­janje Faroskih kan­tadura i nji­hovih koriz­menih nap­jeva. Vrhunac večeri bilo je svečano euharis­ti­jsko slavlje koje je pred­vo­dio don Mat­ulić u suslavlju dese­tak svećenika. Drugi dan je vodio od Stari grada kroz staze među starim suhozidima pored lokalnih crkava do svog završetka u žup­noj crkvi u Vrbanju gdje je svoj zaključak ovo hodočašće imalo u svečanom euharis­ti­jskom slavlju koje je pred­vo­dio mons. Štam­buk uz kon­cel­e­braciju dese­tak svećenika..

Ovaj pohod još jed­nom je pokazao kako Križ Kris­tov koji je u liku običnog kućnog raspela prije 500 god­ina pro­plakao i time spri­ječilo sukob na otoku Hvaru i danas ima istu snagu nadrasti društvene i geografske pod­jele i učiniti 900 mladih koji se među­sobno ne poz­naju braćom i ses­trama.

Zah­valju­jemo se svima koji su sud­jelo­vali i radu­jemo svima onima koji će nam se tek priključiti u hodu „za križen” na sljedećem PKP-​u na jesen. :)