Najave događanja

Nema događanja

kmnl momcadi
glazbeni sastavi

pp

pp4

pp2Hodočašće u Vuko­var i Vinkovce

Napisao/la  Ante Mare­vić
Published: 13 Studeni 2015
Ured za pas­toral mladih Splitsko-​makarske nad­biskupije i Stu­dentski cen­tar sveučil­išta u Splitu orga­nizirali su stu­dentsko hodočašće u Vuko­var i Vinkovce od 13.-15.11.2015. U petak navečer, 13.11.2015. stu­denti split­skog sveučil­išta u vod­stvu rav­nateljice SC Split Gor­dane Raos i don Mihaela Provića, pov­jerenika za stu­dente split­skog sveučil­išta, krenuli su na hodočašće u Vuko­var. U ranim jutarn­jim satima stigli su u Učenički dom u Vuko­varu koji je primio jedan auto­bus za smješ­taj, a svima ponudio doručak. Nakon doručka usli­jedilo je raz­gle­da­vanje Vuko­vara uz prat­nju bran­itelja Maria iz Vuko­vara kao stručnog vodiča.

Najprije mladi su pos­jetili Trpin­jsku cestu i spomen dom, a zatim Mjesto sjećanja — vuko­varsku bol­nicu, Mem­o­ri­jalno groblje, Ovčaru i Spomen dom na Ovčari, Vodotoranj, Križ na Dunavu i samostan sv. Fil­ipa i Jakova. Tamo su mladi hodočas­nici imali sv. Misu u spomen na pogin­ule bran­itelje. Navečer se drugi auto­bus mladih zaputio u župu bl. Alo­jz­ija Stepinca u Vinkovcima (Mirkovcima). Dočekao ih je žup­nik don Krešimir Arečić koji ih je zajedno sa svo­jim župl­jan­ima primio na večeru i smjes­tio u obitelji. U ned­jelju ujutro bila je svečana sv. Misa koju je pred­vo­dio don Mihael Prović uz kon­cel­e­braciju žup­nika i don Jenka Bulića, duhovnika stu­de­nata KBF-​a u Splitu. Nakon sv. Mise neko­liko pred­stavnika Hrvatskog nadzemlja izvelo je prigo­dan skeč i poz­vali mlade da se uključe u svoju župnu zajed­nicu. Poslije sv. Mise, druženja i oproš­taja s obiteljima domaćin­ima mladi su se vratili u Učenički dom u Vuko­varu gdje su imali ručak i nakon toga se uputili natrag u Split.