Najave događanja

Nema događanja

kmnl momcadi
glazbeni sastavi

pp

pp4

pp2Sus­ret s papom Fran­jom u Sarajevu

Napisao 
Published: 05 Lipanj 2015
U petak, 05.06.2015., u orga­ni­zaciji Ureda za pas­toral mladih Splitsko-​makarske nad­biskupije i Stu­dentskog Cen­tra mladi su iz Splita krenuli na sus­ret s Papom Fran­jom u Sara­jevo. Po dolasku u Sara­jevo raz­gledali smo najbit­nije zna­meni­tosti Sara­jeva u prat­nji vodiča Mustafe koji nam je pri­b­ližio duh grada na humoris­tičan način karak­ter­is­tičan za bosan­sko podneblje.

Vid­jeli smo: Inat kuću, Grad­sku vijećnicu, Baščaršiju sa Sebil­jem i Brusa bezis­tanom, Gazi Husrev-​begov bezis­tan, Gazi Husrev-​begovu džamiju sa Sahat kulom, Kat­e­dralu Srca Isusova, Stari židovski hram te pravoslavnu Sabornu Crkvu Rođenja Presvete Bogorodice. Nakon raz­gle­da­vanja u slo­bod­nom vre­menu su se degu­sti­rale gur­manske zna­meni­tosti Sara­jeva: Ćevapi, Burek, Bosan­ska kafa, Lokumi, Baklava… Središnji dan sus­reta s Papom, sub­ota, započeo je sv. Misom na Olimpi­jskom sta­dionu „Koševo” koju je pred­vo­dio papa Franjo. Nakon sv. Mise, svi, puni doj­mova uputili smo se u cen­tar grada otpočinuti od sunca u hladu, zad­nji put se proše­tati po cen­tru i kupiti pokoji suvenir svo­jim najbližima. Naša zad­nja stan­ica bio je Nad­biskupi­jski cen­tar za mlade Sv. Ivana Pavla II. u kojem je održan sus­ret mladih s Papom. Papa je na sus­retu mladima odgov­o­rio na tri pitanja, odgledao točke koje su za njega pripremili te nam poručio da moramo birati što na tele­viz­iji gledamo. Unutar poziva da šir­imo mir tre­bamo biti iskreni jer ako to nismo u cjelosti zapravo smo licem­jerni. Papa nas je na kraju poz­vao da jedni između drugih gradimo mostove, a ne zidove. Nakon sus­reta s Papom uputili smo se u Split u koji smo stigli u ranim jutarn­jim satima.