Mons. Marin Bar­išić, osno­vao je 2002. godine Ured za pas­toral mladih Splitsko-​makarske nad­biskupije, kako bi brinuo o tra­jnom vjer­skom odgoju novih gen­eracija sred­njoško­laca, stu­de­nata i mladih naše nadbiskupije.